هادی فرقانی
مدیرعامل نشر آرکا
کارشناس علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی
تجربه بیش از ۱۰ سال مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناس تحصیلی برنامه‌های صدا و سیما
مولف ۲ جلد کتاب مشاوره و برنامه ریزی